رتبه های برتر کنکور کارشناسی

سمن شیخی
سمن شیخی رتبه 8 نمایش دانشگاه هنر
فائزه تهرانی
فائزه تهرانی رتبه 14 گرافیک دانشگاه تهران
ستاره صمدی
ستاره صمدی رتبه 89 ادبیات نمایشی دانشگاه هنر
یاسمن فرازان
یاسمن فرازان رتبه 1 طراحی صنعتی دانشگاه تهران
مشاهده سایر رتبه های برتر